„Akademia Przedszkolaka w Przytocku” – nr RPPM.03.01.00-22-0066/20

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie w okresie od 24.11.2020 r. do 31.08.2022 r. nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 10 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w nowo-tworzonym oddziale przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu w Przytocku (OWP). Niniejszy cel projektowy zostanie osiągnięty poprzez:

1) przeprowadzenie adaptacji i wyposażenie pomieszczeń w nowym oddziale przedszkolnym – przeznaczonych dla 10 kolejnych dzieci uczęszczających do OWP oraz dostosowanie sali logopedycznej, sali do zajęć ruchowych, sali terapeutycznej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2) zagospodarowanie przyległego placu zabaw;

3) realizację zarówno zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne, jak i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy wśród 65 dzieci (34 dziewczynek i 31 chłopców);

4) nabywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 10 nauczycieli (8 kobiet i 2 mężczyzn) z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wykorzystania TIK w edukacji przedszkolnej.

Najważniejsze rezultaty i produkty projektowe to: 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie; 65 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne; 9 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Czas realizacji projektu: 24.11.2020r. – 31.08.2021r.
Beneficjent: Stowarzyszenie „MY DLA WAS”
Partner: Fundacja Kuźnia Talentów
Wartość projektu: 1 204 171,73 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 023 545,97zł