Protokół z otwarcia ofert „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”

PROTOKÓŁ OTWARCIA
ofert w dniu 26.04.2017 r., w siedzibie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”.
Znak sprawy: ZP.271.02.201

Protokół z otwarcia ofert