Logopedia

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznymi logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców. mgr Małgorzata Michalak – Wąsik

harmonogram zajęć: środa 8.00 – 14.00,  czwartek 11.00 –  14.00,  piątek  8.00-14.00

konsultacje dla Rodziców – ustalane indywidualnie w godzinach pracy logopedy

ZADANIA LOGOPEDY W PLACÓWCE: 

  • przeprowadzenie badań przesiewowych, diagnozowanie dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy,
  • objęcie indywidualną opieką dzieci, które wymagają wsparcia logoterapeutycznego,
  • planowanie i realizacja zajęć profilaktyczno-logopedycznych we wszystkich grupach , pod kątem stymulowania kompetencji językowych,
  • zapobieganie ewentualnym wadom wymowy i ich usuwanie,
  • systematyczne informowanie Rodziców, Wychowawców, Dyrekcji o postępach w zakresie pracy logopedycznej i wynikach logoterapii oraz o zaistniałych ewentualnych trudnościach,
  • uczestniczenie w regularnie organizowanych spotkaniach dla Rodziców,
  • prowadzenie ścisłej współpracy z rodzicami, wychowawcami poszczególnych uczniów w celu profilaktyki w zakresie nieprawidłowości mowy.